Klauzula

INFORMACJA
o przetwarzaniu Pani danych osobowych    

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO” informujemy, że będziemy przetwarzać Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące:

I.         Administrator danych osobowych

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-861 Warszawa, tel. +48 22 5693 700, informuje, że jest Administratorem Pani danych osobowych.

II.        Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą e-mail: iod@cmkp.edu.pl; telefon: 22-5601-004 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.      Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Pani adresu e-mail ma na celu przekazanie Pani wyników zbiorczych badania pt.: „Czynniki ryzyka lęku i depresji wśród kobiet ciężarnych w trakcie pandemii COVID-19 – internetowa ankieta przeglądowa” oraz wyników zbiorczych przyszłych badań naukowych, a także przekazywanie zaproszeń do udziału
w innych badaniach naukowych w przyszłości na podstawie Pani zgody (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV.       Odbiorcy danych

Dostęp do Pani danych osobowych – adresu e-mail w XYZ będzie mieć wyłącznie główny badacz dr n. med. Anna Kajdy, upoważniony przez Administratora pracownik uczestniczący w przeprowadzeniu badania naukowego w niezbędnym zakresie.

Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym, które wspierają nas systemami teleinformatycznymi oraz dostarczają nam i obsługują nasze systemy informatyczne oraz oprogramowanie wykorzystywane do właściwej realizacji zadań, tj. Fundacji dla Szpitala Specjalistycznego Św. Zofii w Warszawie oraz Szpitalowi Specjalistycznemu Św. Zofii w Warszawie (jeśli CMKP będzie Administratorem).

W przypadku zaistniałej konieczności Pani dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani danych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

V.        Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.       Okres przechowywania danych

Pani dane pozyskane do realizacji celów wskazanych w pkt III będą przechowywane  przez okres 3 lat liczony od daty zakończenia badania, tj. do 31 grudnia 2023 r.,
a następnie dane zostaną usunięte.

VII.     Pani prawa:

Przysługuje Pani:

a)  prawo dostępu do Pani danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;

b)  prawo do sprostowania Pani danych osobowych – żądania  od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;

c)  prawo do usunięcia Pani danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna
z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające
z obowiązującego prawa;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

e)  prawo do przenoszenia Pani danych osobowych – otrzymania zgodnie
z art. 20 RODO od Administratora Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie wyrażonej zgody. Może Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO;

g)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

W celu skorzystania z ww. praw należy skierować żądanie do Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe wskazano w pkt I lub II niniejszej informacji. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani uprawnień Administrator będzie musiał upewnić się, że Pani ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią zidentyfikować.

VIII.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazi Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator
nie będzie mógł przekazać Pani wyników zbiorczych badania pt.: „Czynniki ryzyka lęku i depresji wśród kobiet ciężarnych w trakcie pandemii COVID-19 – internetowa ankieta przeglądowa” oraz nie poinformuje o wynikach zbiorczych przyszłych badań naukowych, a także nie przekaże zaproszenia do udziału w innych badaniach naukowych w przyszłości.

IX.       Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.