Průzkum v češtině

ÚVOD

 
MIND-COVID

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila dne 12. března 2020 pandemický stav kvůli úmrtnosti a nemocnosti související s COVID-19 a rychlému šíření viru po celém světě. Vlády na celém světě zavedly opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření viru a snížil počet onemocnění. Vzhledem k pandemii byla přechodně zrušena řada služeb, které obvykle usnadňují život, jako je bankovnictví, nákupní centra, omezení lékařské péče, školky, školy, sport a zábava. To vážně ovlivnilo mnoho aspektů každodenního života, zatížilo rodiny novými povinnostmi, což vedlo ke strachu, úzkosti a nejistotě ohledně budoucnosti a toho, co to přinese. Mnoho lidí si klade otázky jako: jak dlouho to všechno vydrží, jak to dopadne na můj život v dlouhodobém horizontu, budu mít práci, když bude po všem, budu mít zaměstnavatele, abych se měl kam vrátit, jak se to dotkne zdraví členů mojí rodiny a dalších. Izolace a sociální distancování jsou důležitými rizikovými faktory duševního zdraví

Protože pandemie COVID-19 má velký dopad na mnoho aspektů každodenního života, poskytovatelé zdravotní péče na celém světě jsou znepokojeni dopadem pandemie COVID-19 na duševní zdraví těhotných žen.

Mezinárodní výzkumná skupina PregMIND se pokouší lépe pochopit současnou situaci a plánovat účinné způsoby pomoci. Pokud jste v současné době těhotná a chtěla byste nám pomoci lépe pochopit vaše starosti a obavy týkající se každodenního života během epidemie COVID, zveme vás k vyplnění anonymního průzkumu.

Tato studie vznikla koordinovaným mezinárodní úsilím. Výzkumné týmy přeložily všechny dotazníky co nejefektivněji a nejrychleji, ale je možné, že některé chyby se nepodařilo úplně odstranit. Omlouváme se za případné omyly a chyby, které zjistíte. Pokud se tak stane, informujte, prosím, příslušný výzkumný tým.

LOKÁLNÍ VÝZKUMNÝ TÝM VEDE

 

Profesor MUDr. Pavel Calda,
CSc., Centrum fetální medicíny,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice,
Praha,Tel.: +420 224967273
e-mail: cfm@vfn.cz

CÍL STUDIE

 

Primárním cílem je porovnat rozdíly v míře úzkosti a deprese těhotných žen mezi zeměmi postiženými pandemií COVID-19. Sekundárním cílem je posoudit demografické, ekonomické a sociální aspekty ovlivňující skóre mateřské úzkosti a deprese u těhotných žen po celém světě v době pandemie COVID-19. Nakonec budeme schopni porovnat rozdíly ve vnímání různých aspektů pandemie COVID-19 (sociální distancování, omezení související s porodem) mezi zeměmi a podle epidemického stavu (počet infikovaných pacientů, počet nahlášených úmrtí). Srovnání bude také provedeno podle pozitivity/negativity COVID-19 u jednotlivých účastníků.

PRŮZKUM

 

Jedná se o anonymní internetový průzkum těhotných žijících v zemích postižených pandemií COVID19. Průzkum se skládá ze tří částí:

1) otázek týkajících se obecné demografie, těhotenské anamnézy, socioekonomických faktorů, vnímání strachu, zátěže a omezení souvisejících s pandemií COVID-19
2) obecné úzkostné poruchy -7 (GAD-7) dotazník pro hodnocení úzkosti
3) dotazník týkající se zdraví těhotných – 9 (PHQ-9) pro hodnocení deprese.

Webovský nábor pro výzkum zdraví se ukázal jako efektivní. V současné době s pandemií COVID-19, omezenými zdroji a omezením kontaktu nelze provést studii duševního zdraví zahrnující těhotné ženy ve velkém mezinárodním měřítku bez zapojení sociálních médií.

Vyplnění dotazníků trvá přibližně 10–15 minut. Vaše účast v průzkumu je zcela dobrovolná. Všechny odpovědi, které uvedete, zůstanou zcela důvěrné, protože dotazník je anonymní a nebudeme vás moci identifikovat.

Máte právo odstoupit od účasti kdykoli před kliknutím na tlačítko SUBMIT (ODESLAT) na konci průzkumu. Pro opuštění studie jednoduše opusťte stránku. Žádná odpověď nebude uložena, dokud nekliknete na tlačítko SUBMIT (ODESLAT). Tento průzkum je anonymní. Anonymní znamená, že po odeslání svých odpovědí, výzkumný tým nebude schopen zjistit, kdo data odeslal, a tudíž Vaše data nelze ani později cíleně odstranit, protože je nedokážeme identifikovat. Kliknutím na tlačítko SUBMIT (ODESLAT) na konci průzkumu dáváte svůj souhlas s účastí ve studii. Jako účastník výzkumu a tím, že dáváte svůj souhlas s účastí ve studii, se nevzdáváte žádného ze svých zákonných práv.

Žádáme Vás, abyste dotazník vyplnili co nejpřesněji. Dokončení průzkumu trvá přibližně 10–15 minut. Dotazník zahrnuje otázky týkající se demografie, socioekonomické situace, obecné a duševní anamnézy, hodnocení rizika těhotenství a specifických aspektů souvisejících s pandemií COVID-19. Zahrnuje také dvě standardizované stupnice GAD-7 a PhQ-9 pro vyhodnocení vašich příznaků úzkosti a deprese. Můžete se také zcela dobrovolně rozhodnout, že nám na konci tohoto průzkumu poskytnete své jméno a kontaktní údaje, pokud máte zájem zúčastnit se budoucích studií. V tom případě Vaše osobní údaje shromáždíme samostatně a nebudou spojeny s informacemi, které jste uvedli v průzkumu.

PŘEDNOSTI STUDIE:
Tuto studii provádí mezinárodní vědecký tým. Cílem je lépe porozumět aspektům duševního zdraví těhotných žen během pandemie COVID-19. Nezískali jsme na tuto studii žádné finanční prostředky, a proto Vám nemůžeme nabídnout finanční odměnu. Doufáme, že Vaše odpovědi nám pomohou naplánovat opatření pro ochranu těhotných ženy během celosvětové krize veřejného zdraví.

RIZIKA:
Tento průzkum je anonymní a Vámi poskytnuté informace nelze identifikovat. Vaše adresa internetového protokolu (IP) bude nástrojem průzkumu evidována, ale k těmto informacím nebude mít výzkumný tým přístup. Riziko nežádoucí interference třetí stranou je minimální. Pokud by k němu došlo, mohly by informace, které poskytnete v průzkumu, být zpětně vysledovány prostřednictvím vaší IP adresy. Aby se toto riziko minimalizovalo, je tento průzkum uložen na zabezpečeném serveru Porodnické a gynekologické kliniky sv. Sofie. Je to stejný server, který obsahuje všechny pacientské informace nemocnice, takže je velmi bezpečný. Některé otázky v průzkumu se týkají vašich současných i předchozích problémů s duševním zdravím a vaší socioekonomické situace. Některé otázky Vám mohou být nepříjemné nebo se Vás mohou dotýkat a možná na ně nebudete chtít odpovědět. Otázky, na které nechcete odpovídat můžete přeskočit nebo průzkum opustit, a automaticky odvolat svůj souhlas s účastí na této studii.

UKLÁDÁNÍ A OCHRANA DAT

Vaše soukromí a důvěrnost jsou pro nás velmi důležité a budou chráněny během studie. Všechna elektronická data (odpovědi, které poskytnete na otázky v průzkumu), budou uloženy na počítači, chráněné heslem v uzamčené místnosti na Oddělení reprodukčního zdraví Centra postgraduálního vzdělávání lékařů, které se nachází ve Varšavě, v Polsku, v nemocnici sv. Sofie, na Gynekologicko-porodnické klinice. Data budou uložena na tomto místě po dobu 3 let, než budou zničena.